شماره نظام پزشکی : 123456
پیمان صالحی اورولوژی و ناباروری مردان
شنبه، یکشنبه و سه شنبه ساعت 22-15:30